Profil

Stage Advokatfirma har 9 forsvarsadvokater

Stage Advokatfirma er et højt specialiseret advokatfirma, der udelukkende beskæftiger sig med straffesager og sager som udspringer heraf. Det gælder blandt andet tvangsfjernelser af børn. Hvis du har brug for en forsvarsadvokat, der har stor erfaring og som brænder for sit arbejde, så skal du vælge en advokat fra Stage Advokatfirma som din forsvarsadvokat.

I Stage Advokatfirma har flere af forsvarsadvokaterne tidligere arbejdet som anklagere, og det er en meget stor fordel, når strategien for et effektivt og offensivt forsvar skal tilrettelægges. Advokaterne kender nemlig politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder og tankegang, og derfor er der ikke noget, som kommer bag på dem. Dette øger chancerne for et godt resultat i retten. Læs mere om forsvarets tilrettelæggelse her.

Store kompetencer inden for strafferet

Hos Stage Advokatfirma arbejder forsvarsadvokaterne tæt sammen og nyder godt af hinandens viden og erfaring. De bistår hinanden i sagerne, og ofte vil du blive serviceret af flere af firmaets advokater. Derudover har Stage Advokatfirma en række dygtige medarbejdere at trække på, som alle har særlig kompetence inden for strafferet.

Din sag er i fokus hos Stage Advokatfirma, og forsvarsadvokaterne sætter gerne egne undersøgelser i gang, hvis de ikke er tilfredse med det materiale, som politiet har tilvejebragt. Advokaterne vil nemlig være helt sikre på, at alle sider af din sag bliver belyst – det kan betyde forskellen på en domfældelse og en frifindelse.

Stage Advokatfirma har møderet for Landsret og Højesteret

Med møderet for henholdsvis Lands- og Højesteret kan advokaterne fra Stage Advokatfirma repræsentere dig i alle retsinstanser, ligesom de tager sager over hele landet.

Udover varetagelsen af dit forsvar kan Stage Advokatfirma også hjælpe dig og din familie med nogle af de øvrige problemer, der ofte opstår, når man bliver sigtet i en straffesag. Læs mere om vore ydelser her.

Du er altid velkommen til at kontakte Stage Advokatfirma for en gratis, fortrolig og helt uforpligtende drøftelse af din sag. Du kan kontakte advokatfirmaet her.

Oplysninger om ejerforhold, forsikring mv.

Stage Advokatfirma, cvr.nr. 34665451, er et personligt ejet firma med advokat Mette Grith Stage som eneejer. Advokaterne i Stage Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Stage Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.

Stage Advokatfirma har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i HDI-Gerling efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne i Stage Advokatfirma er underlagt retsplejelovens § 126 om god advokatskik samt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, herunder advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af hvervet som advokat, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside. Klager over advokaters adfærd og salærberegning behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside

 

STAGE ADVOKATFIRMAS PERSONDATAPOLITIK

 

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Stage Advokatfirma er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Advokatfirmaets kontaktoplysninger er følgende:

Stage Advokatfirma
Vesterballevej 25, 1.
7000 Fredericia
CVR-nr.: 34665461
Telefon:  75122000
Mail: mail@stage.dk

 1. Formålene med retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger: 

Stage Advokatfirma behandler dine personoplysninger for at være i stand til at håndtere det opdrag, du har givet os, eller som vi har fået af retten. Derudover sker det visse situationer til opfyldelse af reglerne om bekæmpelse af hvidvask.

Retsgrundlaget for Stage Advokatfirmas behandling af dine personoplysninger udføres med hjemmel i Persondataforordningen artikel 6, stk. 1 b, hvorefter ”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er registreret part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltning at træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt”.

Stage Advokatfirmas behandling af en personoplysning i henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvask udføres med hjemmel i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 c, hvorefter ”behandlingen er nødvendig for overholdelse af en retlig forpligtelse, som det påhviler den dataansvarlige”.

De retslige forpligtelser, der påhviler Stage Advokatfirma, er overholdelse af Lov om bekæmpelse af hvidvask, kap. 3.

 1. Kategorier af personoplysninger: 

Stage Advokatfirma behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Stamoplysninger, herunder fulde navn, cpr.nr. og folkeregisteradresse, kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse m.v.

 1. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Som et led i behandlingen af dine personoplysninger videregiver eller overlader Stage Advokatfirma dine personoplysninger til advokatfirmaets databehandler og til offentlige instanser. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udfyldelsen af en given tjeneste nødvendiggør videregivelsen.

Personnummeroplysninger afgivet til advokatfirmaet behandles på vores databehandlers, Unik System Design A/S, sikre servere. Der foreligger en databehandleraftale mellem advokatfirmaet og vores databehandler, hvilket sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.

 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer: 

Advokatfirmaet videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

 1. Opbevaring af dine personoplysninger: 

Afgivne personoplysninger til advokatfirmaet slettes eller gøres uidentificerbare, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlede.

Helt konkret afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelse af din sag og dermed etablering af klientforholdet.

Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller blive gjort uidentificerbare fem år efter sagens afslutning. Sagen regnes som værende afsluttet ved den sidste endelige fakturering.

I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet/opbevaret i en længere periode, såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er forenelig med eller identiske med formålet indsamlet eksempelvis i forhold til hvidvaskningslovgivningen.

Etableres der ikke et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet og gjort uidentificerbare efter 30 dage.

 1. Retten til at trække samtykke tilbage: 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 1. Dine rettigheder: 

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine nedenstående rettigheder, skal du kontakte os.

 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvarer eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 1. Klage til Datatilsynet: 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.