Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk

Persondatapolitik og GDPR

Stage Advokatfirmas persondatapolitik

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Stage Advokatfirma er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Advokatfirmaets kontaktoplysninger er følgende:

Stage Advokatfirma
Vesterballevej 25, 1.
7000 Fredericia
CVR-nr.: 34665451
Telefon:  75122000
Mail: mail@stage.dk

Formålene med retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Stage Advokatfirma behandler dine personoplysninger for at være i stand til at håndtere det opdrag, du har givet os, eller som vi har fået af myndighederne eller af domstolene. Derudover sker det i visse situationer til opfyldelse af reglerne om bekæmpelse af hvidvask.

Retsgrundlaget for Stage Advokatfirmas behandling af dine personoplysninger udføres med hjemmel i Persondataforordningen artikel 6, stk. 1 b, hvorefter ”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er registreret part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltning at træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt”.

Stage Advokatfirmas behandling af en personoplysning i henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvask udføres med hjemmel i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 c, hvorefter ”behandlingen er nødvendig for overholdelse af en retlig forpligtelse, som det påhviler den dataansvarlige”.

De retslige forpligtelser, der påhviler Stage Advokatfirma, er overholdelse af Lov om bekæmpelse af hvidvask, kap. 3.

Kategorier af personoplysninger:

Stage Advokatfirma behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Stamoplysninger, herunder fulde navn, cpr.nr. og folkeregisteradresse, kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse m.v.

Modtagere eller kategorier af modtagere:

Som et led i behandlingen af dine personoplysninger videregiver eller overlader Stage Advokatfirma dine personoplysninger til advokatfirmaets databehandler og til offentlige myndigheder og domstolene. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige myndigheder finder kun sted, hvis udfyldelsen af en given tjeneste nødvendiggør videregivelsen.

Personnummeroplysninger afgivet til advokatfirmaet behandles på vores databehandlers, Unik System Design A/S, sikre servere. Der foreligger en databehandleraftale mellem advokatfirmaet og vores databehandler, hvilket sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

Advokatfirmaet videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

Opbevaring af dine personoplysninger:

Afgivne personoplysninger til advokatfirmaet slettes eller gøres uidentificerbare, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlede. Helt konkret afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne person-oplysninger medfører igangsættelse af din sag og dermed etablering af klientforholdet.

Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller blive gjort uidentificerbare fem år efter sagens afslutning. Sagen regnes som værende afsluttet ved den sidste endelige fakturering.

I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet/opbevaret i en længere periode, såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er forenelig med eller identisk med formålet indsamlet eksempelvis i forhold til hvidvaskningslovgivningen.

Etableres der ikke et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet og gjort uidentificerbare efter 30 dage.

Retten til at trække samtykke tilbage:

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder:

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine nedenstående rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt i en række yderligere oplysninger.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet:

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk