Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk

Hvad er straffen for at have en kniv?

I knivloven findes bestemmelserne om forbud mod visse knive.

Knivloven har igennem de seneste år fået meget omtale, da der i flere sager har været kritik af reglerne og af strafniveauet. Knivloven er da også siden dens indførelse blevet revideret flere gange, bl.a. som følge af den rejste kritik.

Hovedreglen om lovlige og ulovlige knive:

Efter lovens § 1 er det forbudt at være i besiddelse af kniv på offentligt tilgængelige steder. Det vil sige uddannelsessteder, sportsklubber, ungdomsklubber etc.

Forbuddet gælder dog ikke såfremt kniven er medbragt som led i erhvervsudøvelse eller til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Ved vurderingen af, om der er tale om et ’anerkendelsesværdigt formål’, vil der skulle læges vægt på knivens art, anvendelsesområde og den situation, hvorunder kniven besiddes.

Et andet særligt problem i praksis er situationer, hvor det i forbindelse med transport af en kniv fra ét sted til et andet ikke kan undgås, at knives medbringes på et offentligt område, eksempelvis ved transport hjem med ophold undervejs. Der vil ved vurderingen om, om dette kan anses for rimeligt, bl.a. blive lagt vægt på formålet og stedet for opholdet, varigheden heraf, knivens placering og troværdigheden af besidderens forklaring om omstændighederne omkring besiddelsen af kniven.

Derimod vil det som udgangspunkt være en overtrædelse af knivloven, hvis en kniv, der opbevares på en lettilgængelig måde, eksempelvis i en lomme, medbringes på en restaurant. Den omstændighed, at besiddelsen af en kniv sker i et kriminelt miljø, vil som det helt klare udgangspunkt tale imod, at kniven skal bruges til et anerkendelsesværdigt formål. Der er endvidere også andre steder, hvor besiddelse af knive som det helt klare udgangspunkt aldrig vil være berettiget. Det gælder f.eks. til visse større fodboldkampe eller i nattelivet, hvor der er nærliggende risiko for, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentielt voldelig karakter.

Kravet om, at der skal været et anerkendelsesværdigt formål med at besidde knive på offentligt tilgængelige steder, gælder også for foldeknive med en klinge på højst 7 cm.

Særregler:

Der gælder dog nogle særlige regler for visse knivtyper, som er forbudt at erhverve, besidde, bære eller anvende i alle tilfælde, medmindre man har en tilladelse fra politiet. Disse knivtyper er efter knivlovens § 2, følgende:

  • skarpe eller spidse våben, hvis klinge overstiger 12 cm,
  • knive med tværstillet greb beregnet til stød,
  • springknive og springstiletter,
  • faldknive og faldstiletter,
  • foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af én hånd (butterflyknive),
  • knive, der er konstrueret til at hænge om hals eller skulder, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd,
  • kastestjerner, kasteknive, kasteøkser og lign. og
  • kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand

Efter samme bestemmelse i stk. 2 er der dog indsat den undtagelse, at knive og dolke med en klinge på over 12 cm, kan anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning, eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål, hvis de er udformet hertil.
Besiddelse og anvendelse af en brødkniv til husholdningsbrug med en klinge over 12 cm kræver således ikke tilladelse og vil kunne medbringes til en lovlig aktivitet i det omfang, der er et anerkendelsesværdigt formål hermed, fx en skovtur. Det beror på en konkret vurdering, om der foreligger omstændigheder, som gør, at der foreligger et anerkendelsesværdigt formål med at besidde kniven. Ved denne vurdering vil der skulle lægges vægt på knivens art, anvendelsesområde og den situation, hvorunder kniven besiddes.

Straf for besiddelse af våben;

Udgangspunktet for overtrædelse af knivloven, når besiddelsen sker på et offentligt tilgængeligt sted, og der ikke er andre skærpende omstændigheder, er i dag en bøde på 3.000 kr. Der kan dog blive tale om fængselsstraf under skærpende omstændigheder som gentagelsestilfælde.

 

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk