Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk

Hvad er straffen for spirituskørsel?

Når man taler om spirituskørsel tænkes der på tilfælde, hvor en person fører eller forsøger at føre et motordrevet køretøj under påvirkning af alkohol. I Danmark er sådan kørsel ulovlig, når vedkommendes alkoholpromille under eller efter kørslen kan måles til over 0,50.

Bliver du involveret i en sag omkring spritkørsel, vil du opleve, at reglerne er meget komplicerede. Særligt i gentagelsestilfælde samt i tilfælde, hvor bilen er ført uden kørekort kan straffen for spirituskørsel være meget alvorlig. Dette kan både være i form af bøde, fængsel og frakendelse af kørekortet for en hvis periode.

Straf for spirituskørsel:

Straffen for spirituskørsel afhænger primært af promillen og om personen tidligere har kørt med alkohol i blodet.

I førstegangstilfælde kræves som udgangspunkt gennemførsel af AT kursus, uanset hvor meget den målte alkoholpromille overstiger det tilladte. Et AT kursus varer i alt 12 timer, som er fordelt over 4 lektioner og koster i alt kr. 3.200. Derudover idømmes en bøde, der som udgangspunkt bliver beregnet som ens netto månedsløn ganget med den målte alkoholpromille.

Måler politiet en alkoholpromille over 2,00 vil der som udgangspunkt blive tale om 20 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste eller alkoholistbehandling, samt konfiskation af køretøjet. Ved konfiskation sælges køretøjet på auktion og provenuet tilfalder statskassen.

For andengangstilfælde med en promille under 2,00 er straffen typisk enten ubetinget fængsel i 10 dage eller betinget fængsel med vilkår om enten samfundstjeneste eller alkoholistbehandling. Hertil kommer en tillægsbøde på en måneds nettoløn.

For tredjegangstilfælde samt for efterfølgende tilfælde vil fængselsstraffen stige med 10 dage for hver gang.

Ud over bøde og fængsel vil der også typisk blive tale om frakendelse af kørekortet.

Har man kørt spritkørsel med en promille på 0,51-1,20 vil førerretten typisk blive frakendt betinget. Ved spirituskørsel med en promille på over 1,20 vil det typisk være en ubetinget frakendelse i minimum 3 år. Frakendelsesperioden afhænger i øvrigt nærmere af promillen, og om der er tale om gentagelsestilfælde.

Når man bliver frakendt førerretten for, eksempelvis som en straf for spirituskørsel, skal man efterfølgende bestå en kontrollerende køreprøve sammen med det nævnte AT kursus. Findes man skyldig i spirituskørsel inden for de første 3 år efter at man første gang har fået kørekort, er der i stedet tale om et kørselsforbud.

Her inddrages retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, indtil en særlig køreundervisning eller AT kursus er gennemført, ligesom kontrollerende køreprøve skal være bestået.

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk