Tlf. 7512 2000
mail@stage.dk

Hvad er straffen for vold?

Den straf som Retterne rundt om landet giver for vold er ikke takstmæssig, men den vil altid afhænge af en helt konkret vurdering af hver enkelt sag.

Retten skal vurdere sagen, og vil typisk lægge vægt på:

  •    Hvilken type af vold der er tale om?
  •    Hvilke skader har offeret fået?
  •    Hvor er volden begået? F.eks. i hjemmet, på værtshus eller på offentlig vej.
  •    Hvad er baggrunden for volden?

Endvidere vil retten lægge vægt på gerningsmandens personlige forhold; f.eks. alder, om gerningsmanden er under uddannelse eller har et arbejde, har misbrug af euforiserende stoffer og om gerningsmanden er tidligere straffet.

Straffelovens § 244 er den ”milde volds-paragraf” der omhandler såkaldt simpel vold. Den ”milde volds-paragraf” bruges typisk i sager om gadevold eller værtshusvold, hvor der er tale om slag, spark mod kroppen, kast med genstande eller tildeling af skaller – og hvor skaderne er af begrænset omfang.

Strafferammen i den ”milde volds-paragraf” er fængsel i 3 år, men den typiske straf for sager med værtshusvold med 1-2 knytnæveslag ligger i området omkring 30-60 dages fængsel.

I maj 2011 afsagde Højesteret en dom, hvor der blev lagt en forholdsvis hård linje i voldssager. Den tiltalte i sagen var en 31 årig mand. Han var ikke straffet tidligere, og havde gode personlige forhold. Den vold, han havde begået, bestod i, at han på et værtshus havde givet den forurettede et knytnæveslag i ansigtet. Den forurettede havde fået en bule og var øm i kæben som følge af slaget. Højesteret idømte den tiltalte 30 dages ubetinget fængsel og bemærkede, at ubetinget straf er udgangspunktet i sager som denne.

Hvis du bliver involveret i en voldssag, er det derfor meget vigtigt, at du har en dygtig forsvarsadvokat. Forsvarsadvokaten skal være i stand til på en effektiv måde at finde og fremføre de omstændigheder i sagen, som kan være med til at overbevise dommerne om, at du skal frifindes, eller – i tilfælde af domfældelse – straffens med en betinget dom, evt. med vilkår om samfundstjeneste, så du ikke skal i fængsel.

Stå stærkt
Kontakt os

7512 2000 eller
mail@stage.dk